Spis treści

 Karta nr WB/1

Usługa: wydanie pozwolenia na budowę
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (Dz. U. z 2016 r. poz. 1493),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827).

Procedura:

 • Należy złożyć wniosek zgodny z art. 32 i 33 Ustawy Prawo Budowlane.
 • Do wniosku dołączyć:
 1. 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy – Prawo Budowlane,
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 3. decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. specjalistyczną opinię, o której mowa w art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo Budowlane,
 5. postanowienie o uzgodnieniu, z właściwym organem administracji architektonicznobudowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane,
 6. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wniosku).
 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Opłata:

 • Opłata skarbowa.
 1. Od wydania pozwolenia na budowę z chwilą złożenia wniosku – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827), część I ust. 10 i III ust.9 załącznika do ustawy:
 2.  na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

-               budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej budynku, nie więcej niż 539 zł,

-               budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł,

-               innego budynku – 48 zł,

-               studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,

-               budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,

-               sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg (z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi ) o długości powyżej 1 km – 2143 zł,

-               sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 km – 105 zł,

-               innych budowli – 155 zł,

-               urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w pkt. 1, opłatę pobiera się od każdego obiektu odrębnie;

 1.  na przebudowę lub remont obiektu budowlanego – 50% stawek określonych w pkt.1;
  1. Zwalnia się od opłaty skarbowej państwa obce, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827), Rozdział 2 art. 7.
  2. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827), Rozdział 1 art. 2 pkt 2.

Opłatę należy dokonać na konto Gminy Miejskiej Włodawa: Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/Włodawa, nr rachunku: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Niezwłocznie od dnia złożenia kompletnego wniosku (art. 35 § 2 k.p.a.), w terminie 1 miesiąca dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz w terminie 2 miesięcy dla spraw szczególnie skomplikowanych (art. 35 § 3 k.p.a.).
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Inspektor Zofia Juszczyńska dla Miasta i Gminy Włodawa,
 • Inspektor Leszek Dejneka dla Gmin Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki.
Wydział:
 • Budownictwa i Inwestycji
Nr pokoju:
 • 9 i 10
Nr telefonu:
 • Inspektor Zofia Juszczyńska: 82 5723090 w 137,
 • Inspektor Leszek Dejneka: 82 5723090 w 128.

Godziny pracy:

Poniedziałek

godz. 8.00 – 16.00

Wtorek-Piątek

godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:
 • Decyzja administracyjna.
Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 • Projekt powinien być wykonany przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane, członka właściwej izby samorządu zawodowego. Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2012r. poz. 462 z późn. zm.).
 1. Projekt budowlany winien spełniać wymogi dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz innych warunków technicznych (stosowanie od rodzaju inwestycji).
 2. Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt powinien  zawierać:

-          projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie geodezyjnej do celów projektowych,

-          projekt architektoniczno – budowlany,

-          stosownie do potrzeb – w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych

-          w zależności od potrzeb, wyniki badań geologiczno – inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,

-          informację o obszarze oddziaływania obiektu,

-          projekt winien być uzgodniony przez rzeczoznawców, właściwe jednostki i organy wymagane obowiązującymi przepisami,

-          projekt powinien być sprawdzony przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu (art. 20 p. 2 i 3).

 • W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym w art. 35 ust. 1) inwestor zostanie zobowiązany do ich usunięcia w określonym terminie, w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie. Nie usunięcie nieprawidłowości po upłynięciu określonego terminu będzie skutkować odmową pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego.
 • W przypadku wezwania do usunięcia braków innych niż braki, o których mowa w art. 35 ust. 1, stosuje się art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku.
 • Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze, a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi (art. 76a § 2 k.p.a.).