Spis treści

Karta WB/8

Usługa: wydanie pozwolenia na budowę
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2013r, poz. 687 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827).

Procedura:

 • Należy złożyć wniosek zgodny z art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 z późn. zm.).
 • Do wniosku dołączyć:
 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu;
  1.  zarządu województwa,
  2. zarządu powiatu,
  3. wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
 2. mapę w skali co najmniej 1:5’000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 3. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 4. 5 egz. map jednostkowych zawierających projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
 5. aktualne na dzień składania wniosku wypisy z ewidencji gruntów;
 6. pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.), jeżeli jest ono wymagane;
 7. w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  1. linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  2. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
  1. ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  2. dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
  3. właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
  4. dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
  5. dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
  6. właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
  7. właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
  8. innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
 8. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne:
  1. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach,
  2. decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków,
  3. decyzje wodnoprawne.

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wniosku).
 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
Opłata:
 • Opłata skarbowa.
 1. Zwolnione z opłat skarbowych zgodnie z art. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827)
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Do 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Inspektor Zofia Juszczyńska dla Miasta i Gminy Włodawa,
 • Inspektor Leszek Dejneka dla Gmin Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki.
Wydział:
 • Budownictwa i Inwestycji
Nr pokoju:
 • 9 i 10
Nr telefonu:
 • Inspektor Zofia Juszczyńska: 82 5723090 w 137,
 • Inspektor Leszek Dejneka: 82 5723090 w 128.

Godziny pracy:

Poniedziałek

godz. 8.00 – 16.00

Wtorek-Piątek

godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:
 • Decyzja administracyjna.
Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi:
 • Starosta wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyłącznie dla dróg publicznych powiatowych i gminnych.