WB/

Usługa: zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Procedura:

 • Należy złożyć wniosek zgodnie z art. 9 ustawy Prawo Budowlane.

 • Do wniosku dołączyć:

 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 2. projekt zagospodarowania działki / terenu,

 3. projekty zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,

 4. pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków,

 5. pozytywne opinie innych zainteresowanych organów.

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wniosku).

 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

 • Wniosek do Ministra Infrastruktury składany jest za pośrednictwem Starosty Włodawskiego.

 • Starosta Włodawski po przeanalizowaniu akt występuje z pismem o upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Po otrzymaniu pisemnego upoważnienia wydaje postanowienie o wyrażeniu zgody na odstępstwo od warunków technicznych.

Opłata:

 • Opłata skarbowa.

  1. Nie dotyczy

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie, po otrzymaniu pisemnego upoważnienia Ministra Infrastruktury (art. 35 § 2 k.p.a.), w terminie 1 miesiąca dla spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz w terminie 2 miesięcy dla spraw szczególnie skomplikowanych (art. 35 § 3 k.p.a.),.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Specjalista Iwona Poźniak dla Miasta i Gminy Włodawa,

 • Inspektor Leszek Dejneka dla Gmin Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki.

Wydział:

 • Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju:

 • 9 i 10

Nr telefonu:

 • Specjalista Iwona Poźniak: 82 5723090 w 128,

 • Inspektor Leszek Dejneka: 82 5723090 w 137.

Godziny pracy:

Poniedziałek

godz. 8.00 – 16.00

Wtorek-Piątek

godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:

 • Decyzja administracyjna.

Tryb odwoławczy:

 • Na postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.