Spis treści

WB/

Usługa: zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. –  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie (Dz. U z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23),

Procedura:

 • Należy złożyć wniosek zgodnie z stawy Prawo Budowlane.
 • Do wniosku dołączyć:
 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 2. decyzja
 3. projekt zagospodarowania działki / terenu,
 4. projekty zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,
 5. pozytywna opinia wojewódzkiego konserwatora zabytków,
 6. pozytywne opinie innych zainteresowanych organów.
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wniosku).
 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
 • Wniosek do Ministra Infrastruktury składany jest za pośrednictwem Starosty Włodawskiego.
 • Starosta Włodawski po przeanalizowaniu akt występuje z pismem o upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
 • Po otrzymaniu pisemnego upoważnienia wydaje postanowienie o wyrażeniu zgody na odstępstwo od warunków technicznych.
Opłata:
 • Opłata skarbowa.
 1. Nie dotyczy
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Niezwłocznie, po otrzymaniu pisemnego upoważnienia Ministra Infrastruktury.
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Inspektor Zofia Juszczyńska dla Miasta i Gminy Włodawa,
 • Inspektor Leszek Dejneka dla Gmin Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki.
Wydział:
 • Budownictwa i Inwestycji
Nr pokoju:
 • 9 i 10
Nr telefonu:
 • Inspektor Zofia Juszczyńska: 82 5723090 w 137,
 • Inspektor Leszek Dejneka: 82 5723090 w 128.

Godziny pracy:

Poniedziałek

godz. 8.00 – 16.00

Wtorek-Piątek

godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:
 • Decyzja administracyjna.
Tryb odwoławczy:
 • Na postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko  w odwołaniu od decyzji. Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 • Dokumenty przedkładane do akt sprawy, winny być składane w oryginale (art. 76 § 1 k.p.a.).

Jeżeli dokument, wymagany w danej sprawie, znajduje się w aktach innego organu administracji lub podmiotów, które z mocy prawa lub porozumienia upoważnione są do załatwiania spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, wystarczającym jest przedstawienie przez stronę urzędowo poświadczonego przez ten organ lub podmiot odpisu lub wyciągu z tego dokumentu (art. 76a § 1 k.p.a.).

Uprawnionymi do poświadczenia odpisów dokumentów są również notariusze, a także występujący w sprawie pełnomocnicy strony będący adwokatami, radcami prawnymi, rzecznikami patentowymi, doradcami podatkowymi (art. 76a § 2 k.p.a.).