Karta WB/10

Usługa: wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. Ustawy o własności lokali

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Procedura:

 • Należy złożyć wniosek zgodny z art. 2 ust. 3 Ustawy o własności lokali.

 • Do wniosku dołączyć:

 • inwentaryzację architektoniczno-budowlaną lokalu wraz z pomieszczeniami do niego przynależnymi, sporządzoną w oparciu o przepisy prawa budowlanego oraz polskie normy;

 • rzut odpowiedniej kondygnacji budynku z naniesioną lokalizacją lokalu i pomieszczeń do niego przynależnych;

 • lokalizację budynku z zaznaczeniem wyodrębnionego lokalu sporządzoną na kopii mapy ewidencyjnej;

 • kopię decyzji o pozwoleniu na budowę;

 • dokument potwierdzający przyjęcie do użytkowania budynku lub zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia zakończenia robot budowlanych związanych z wybudowaniem lokalu, wydane przez właściwy organ (dotyczy nowych budynków, nadbudowy oraz rozbudowy części budynku w celu powiększenia lokalu);

 • kserokopię zaświadczenia o wpisie do odpowiedniej izby oraz kserokopię uprawnień osoby potwierdzającej rzut bądź sporządzającej inwentaryzację.

 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż siedem dni (termin załatwienia sprawy liczy się od daty złożenia wniosku). Wezwanie wnoszącego do usunięcia braków nie powinno nastąpić później niż po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

 • Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Opłata:

 • Opłata skarbowa.

  1. Za wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu użytkowego – 17 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

  2. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 1 art. 2 ust. 1 pkt 2.

Opłatę należy dokonać na konto Gminy Miejskiej Włodawa: Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/Włodawa, nr rachunku: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Specjalista Iwona Poźniak dla Miasta i Gminy Włodawa,

 • Inspektor Leszek Dejneka dla Gmin Hanna, Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Wyryki.

Wydział:

 • Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju:

 • 9 i 10

Nr telefonu:

 • Specjalista Iwona Poźniak: 82 5723090 w 128,

 • Inspektor Leszek Dejneka: 82 5723090 w 137.

Godziny pracy:

Poniedziałek

godz. 8.00 – 16.00

Wtorek-Piątek

godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:

 • Zaświadczenie

Tryb odwoławczy:

 • Zażalenie.