Karta WB/4

Usługa: zgłoszenie robót rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na rozbiórkę

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę,

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Procedura:

 • Należy złożyć wniosek zgodny z art. 30 ust. 2 ,3, 4 Ustawy Prawo Budowlane.

 • Do wniosku dołączyć:

 1. zgoda właściciela obiektu,

 2. zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, podaną wysokością obiektu,

 3. mapę sytuacyjną z oznaczeniem lokalizacji obiektu (odległości od granic działki),

 4. opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

 5. w zależności od potrzeb – pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,

 6. upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.

 • W przypadku stwierdzenia naruszeń w zakresie określonym w art. 30 ust. 2 ,3, 4 inwestor zostanie zobowiązany do ich usunięcia w określonym terminie, w drodze postanowienia, na które nie służy zażalenie. Nie usunięcie nieprawidłowości po upłynięciu określonego terminu będzie skutkować wniesieniem sprzeciwu w drodze decyzji.

Opłata:

 • Opłata skarbowa.

  1. Za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu z chwilą złożenia wniosku – 17 zł zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r.o opłacie skarbowej.

  2. Zwalnia się od opłaty skarbowej państwa obce, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego – zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 2 art. 7.

  3. Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego – zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Rozdział 1 art. 2 ust. 1 pkt 2.

Opłatę należy dokonać na konto Gminy Miejskiej Włodawa: Bank Polska Kasa Opieki S.A. o/Włodawa, nr rachunku: 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Do 21 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Specjalista Honorata Rybczyńska

Wydział:

 • Budownictwa i Inwestycji

Nr pokoju:

 • 10

Nr telefonu:

 • 82 5723090 w 128.

Godziny pracy:

Poniedziałek

godz. 8.00 – 16.00

Wtorek-Piątek

godz. 7.30-15.30

Sposób załatwienia sprawy:

 • Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie do Wojewody Lubelskiego w Lublinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 • Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 • Na wniosek Inwestora organ, po upływie ustawowego terminu na wniesienie sprzeciwu, wydaje zaświadczenie potwierdzające, że nie wniesiono sprzeciwu – art. 217 § 2 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego.

 • Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w art.  30 ust. 5 prawa budowlanego, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.