Drukuj

WE karta nr 1

Usługa: biuro rzeczy znalezionych

Podstawa prawna:

 • Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych ( Dz.U. z 2019 r., poz. 908),

 • Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm);

 • ustawę z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów
  ( Dz.U. Nr 208, poz. 1537z późn. zm. ).

 • Ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
  (Dz.U. z 2019 r. poz.1438 z późn. zm.)

 • Zarządzenie nr 31/15 Starosty Włodawskiego z dnia 14 lipca 2015 r.

Procedura:

Zgodnie z art. 13 cyt. wyżej ustawy odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy stwierdza się w sporządzonym protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia znalezienia rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. W poświadczeniu wskazuje się imię, nazwisko i adres znalazcy oraz dokładnie określa się znalezioną rzecz, czas i miejsce znalezienia rzeczy. Jeżeli znalazca żąda znaleźnego, należy uczynić o tym wzmiankę w poświadczeniu. Organ wydający poświadczenie zatrzymuje jego odpis podpisany przez znalazcę.

Opłata:

 • koszty przechowywania oraz utrzymania rzeczy znalezionej w należytym stanie, a także koszty poszukiwań do wartości rzeczy w dniu odbioru obciążają uprawnionego do odbioru. Rzecz nie może zostać wydana przez zapłaceniem tych kosztów.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • niezwłocznie

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Ewa Zaniuk

Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 203

Nr telefonu: 82/57 21 510 w.132

Godziny pracy: poniedziałek: 800 – 1600, wtorek – piątek: 730 - 1530

Sposób załatwienia sprawy: Do depozytu przyjmuje się przedmioty znalezione na terenie powiatu włodawskiego, które posiadają wartość przekraczającą 100 zł, jak również:

 1. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, rzeczy o wartości historycznej, naukowej i artystycznej;

 2. sprzęt lub ekwipunek wojskowy;

 3. dokumenty wojskowe (legitymacja, książeczka lub zaświadczenie wojskowe, karta powołania).

Biuro odmawia przyjęcia w depozyt:

 1. rzeczy , której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych, chyba że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;

 2. rzeczy, której posiadanie wymaga pozwolenia, a w szczególności broni, amunicji, materiałów wybuchowych;

 3. dowodu osobistego lub paszportu;

 4. rzeczy, co do których zachodzi podejrzenie, że zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się własności;

 5. rzeczy o właściwościach powodujących, że ich przechowywanie jest niemożliwe;

 6. rzeczy zaliczanych do produktów niebezpiecznych, łatwopalnych, żrących, wybuchowych;

 7. zwierząt, które zabłąkały się lub uciekły.


Osoby poszukujące rzeczy zgubionej i zgłaszające się do Biura Rzeczy Znalezionych muszą:

 1. określić jaka rzecz (przedmiot) zastała zgubiona, opisać rzecz, charakterystyczny wygląd bądź znaki szczególne;

 2. przedstawić dowody stwierdzające posiadanie zagubionej rzeczy (np. dowód zakupu przedmiotu, numery seryjne, własne oznaczenia bądź opis widocznych środków zużycia).

Biuro podejmuje czynności zmierzające do odszukania właściciela rzeczy i powiadomienia go o odnalezieniu rzeczy. Rzecz zostaje wydana pod warunkiem uprawdopodobnienia przez właściciela prawa do jej posiadania.

Tryb odwoławczy:

 • Nie dotyczy

Uwagi:

 • Załączniki: pokwitowanie odbioru rzeczy znalezionej, oświadczenia o zagubieniu rzeczy