WE karta nr 2

Usługa: Kierowanie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r o postepowaniu w sprawach nieletnich
  (Dz. U z 2014 r. poz. 382),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. Nr 296, poz. 1755).

Procedura:

 • postanowienie sądu rodzinnego o umieszczeniu nieletniego w mow,

 • wywiad środowiskowy przeprowadzony przez kuratora sądowego,

 • opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno – konsultacyjnego( nie dotyczy nieletnich kierowanych na podstawie art. 26 ustawy o postepowaniu w sprawie nieletnich),

 • posiadane informacje o stanie zdrowia nieletniego,

 • odpis aktu urodzenia nieletniego,

 • zaświadczenie o zameldowaniu wraz z nr PESEL,

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli zostało wydane

 • aktualny odpis arkusza ocen,

 • ostatnie świadectwo szkolne

Opłata:

 • Bez opłat

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie po uzyskaniu wskazania prze Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Ewa Zaniuk, Joanna Omelczuk - Maśluch

Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 202,203

Nr telefonu: 82/ 57 21 510 w. 131,132

Godziny pracy: poniedziałek: 800 – 1600, wtorek – piątek: 730 - 1530

Sposób załatwienia sprawy: skierowanie

Tryb odwoławczy:

 • Nie dotyczy

Uwagi: