Karta Nr 4/WE

Usługa: Udzielenie dotacji z budżetu powiatu włodawskiego na realizację zadań publicznych
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 z późn.zm.)
  • Rozporządzenie Ministra pracy i polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

Procedura:

Dokumenty , które należy złożyć, są określone w ogłaszanym przez Zarząd Powiatu we Włodawie konkursie ofert na realizację zadań publicznych.

Opłata:
  • Nie pobiera się
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  • Do 60 po ostatecznym terminie złożenia oferty
Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:
  • Ewa Zaniuk, Danuta Głouszek
Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej
Nr pokoju: 202
Nr telefonu:   82/57 21 510 w.131
Godziny pracy: poniedziałek: 800 – 1600, wtorek – piątek: 730 - 1530
Sposób załatwienia sprawy: Uchwała Zarządu Powiatu we Włodawie w sprawie przyznania dotacji. Podpisanie umowy na realizację zadania publicznego.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi: