Karta Nr 5/WE

Usługa: Nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego
Podstawa prawna:
 • art. 9b ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 393)

Procedura:

 • Po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy nauczyciel kontraktowy zatrudniony w jednostce oświatowej prowadzonej przez powiat włodawski składa do sekretariatu Starostwa Powiatowego we Włodawie wniosek o przeprowadzenie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Wniosek składa się w terminach do 30 czerwca i 31 października.
 • Do wniosku należy dołączyć:

-        poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego także poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego;

-        zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

 1. wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
 2. dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
 3. dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
 4. uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
 • Starosta Włodawski dokonuje analizy złożonej dokumentacji i w razie potrzeby wzywa wnioskodawcę do jej uzupełnienia w ciągu 14 dni.
 • Zarząd Powiatu we Włodawie powołuje komisję egzaminacyjną. Ustalając skład komisji zapewnia w niej udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel.
 • Starosta Włodawski powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.
 • Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin.
 • Komisja egzaminacyjna rozstrzyga o spełnieniu wymagań przez nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.
 • W przypadku zdania egzaminu nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
 • Na postawie wyniku egzaminu Starosta Włodawski wydaje akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.
Opłata:
 • Bez opłat.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • W przypadku złożenia wniosku do 30 czerwca postępowanie kończy się do 31 sierpnia.
 • W przypadku wniosków złożonych do 31 października postępowanie kończy się do 31 grudnia.
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Piotr Kazanecki
Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej
Nr pokoju: 203
Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 132
Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
Sposób załatwienia sprawy: Przekazanie informacji o przyznaniu pomocy zdrowotnej.
Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dostarczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego do Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego.
Uwagi:
 • Osoby składające wniosek proszone są o podanie w nim adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu kontaktowego.