WE karta nr 5

Usługa: Nadanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna:

 • art. 9b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574 z późn. zm.)

Procedura:

 • Po odbyciu stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy nauczyciel kontraktowy zatrudniony w jednostce oświatowej prowadzonej przez powiat włodawski składa do sekretariatu Starostwa Powiatowego we Włodawie wniosek o przeprowadzenie postepowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.

 • Wniosek składa się w terminach do 30 czerwca i 31 października.

 • Do wniosku należy dołączyć:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;

 • zaświadczenie dyrektora szkoły o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

 • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

 • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

Starosta Włodawski dokonuje analizy złożonej dokumentacji i w razie potrzeby wzywa wnioskodawcę do jej uzupełnienia w ciągu 14 dni.

 • Zarząd Powiatu we Włodawie powołuje komisję egzaminacyjną. Organ powołujący komisję egzaminacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zapewnia w jej składzie udział ekspertów posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden, w miarę możliwości, naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć.

 • Starosta Włodawski powiadamia nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu.

 • Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin.

 • Komisja egzaminacyjna rozstrzyga o spełnieniu wymagań przez nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego.

 • W przypadku zdania egzaminu nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

 • Na postawie wyniku egzaminu Starosta Włodawski wydaje akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego.

Opłata:

 • Bez opłat.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • W przypadku złożenia wniosku do 30 czerwca postępowanie kończy się do 31 sierpnia.

 • W przypadku wniosków złożonych do 31 października postępowanie kończy się do 31 grudnia.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Joanna Omelczuk-Masluch, Leszek Popik

Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 202

Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 131 lub 133

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób załatwienia sprawy: Przekazanie informacji o nadaniu stopnia awansu.

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od dostarczenia aktu nadania stopnia awansu zawodowego do Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego.

Uwagi:

 • Osoby składające wniosek proszone są o podanie w nim adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu kontaktowego.

 • W celu następczego spełnienia przez organ nadający stopień awansu zawodowego obowiązku wynikającego z ustawy o systemie informacji oświatowej nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego proszeni są o zawarcie w dokumentach, o których mowa wyżej numeru PESEL.