WE karta nr 6

Usługa: Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły lub placówki publicznej

Podstawa prawna:

  • art. 85 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Procedura:

  • Osoba fizyczna lub prawna prowadząca szkołę niepubliczną może wystąpić o nadanie jej uprawnień szkoły publicznej.

  • Warunkiem nadania uprawnień jest przedstawienie pozytywnej opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty.

  • Na podstawie wniosku oraz opinii kuratora oświaty Starosta Włodawski wydaje decyzję o nadaniu albo odmowie nadania szkole lub placówce uprawnień szkoły lub placówki publicznej.

Opłata:

  • Bez opłat.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

  • Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

  • Joanna Omelczuk-Maśluch, Leszek Popik

Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 202

Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 131 i 133

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji o nadaniu szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły lub placówki publicznej.

Tryb odwoławczy:

  • Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od dostarczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego.

Uwagi:

  • Procedurę stosuje się wyłącznie w sytuacji, gdy nadanie uprawnień szkoły lub placówki publicznej następuje po rozpoczęciu jej działalności.