Karta Nr 6/WE

Usługa: Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły lub placówki publicznej
Podstawa prawna:
  • art. 85 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Procedura:
  • Osoba fizyczna lub prawna prowadząca szkołę niepubliczną może wystąpić o nadanie jej uprawnień szkoły publicznej.
  • Warunkiem nadania uprawnień jest przedstawienie pozytywnej opinii Lubelskiego Kuratora Oświaty.
  • Na podstawie wniosku oraz opinii kuratora oświaty Starosta Włodawski wydaje decyzję o nadaniu albo odmowie nadania szkole lub placówce uprawnień szkoły lub placówki publicznej.
Opłata:
  • Bez opłat.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  • Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
  • Piotr Kazanecki
Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej
Nr pokoju: 203
Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 132
Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji o nadaniu szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły lub placówki publicznej.
Tryb odwoławczy:
  • Odwołanie od decyzji wnosi się w ciągu 14 dni od dostarczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego.

Uwagi:

  • Procedurę stosuje się wyłącznie w sytuacji, gdy nadanie uprawnień szkoły lub placówki publicznej następuje po rozpoczęciu jej działalności.