Karta Nr 7/WE

Usługa: Skierowanie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie
Podstawa prawna:
  • art. 71b ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Procedura:

  • Rodzice albo prawni opiekunowie dziecka niepełnosprawnego składają do sekretariatu Starostwa Powiatowego we Włodawie wniosek o skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
  • Wniosek powinien zawierać:

-        imię i nazwisko wnioskodawcy,

-        adres wnioskodawcy,

-        telefon kontaktowy wnioskodawcy,

-        imię/imiona i nazwisko/nazwiska dziecka,

-        datę i miejsce urodzenia dziecka,

-        adres zamieszkania dziecka,

-        imię/imiona i nazwisko/nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka,

-        oznaczenie etapu edukacyjnego, na który ma zostać skierowane dziecko (wczesne wspomaganie rozwoju/szkoła podstawowa/gimnazjum/zasadnicza szkoła zawodowa/szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

  • Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnie specjalistyczną albo poradnię niepubliczną o uprawnieniach poradni publicznej.
  • Starosta Włodawski kieruje dziecko do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie jeśli ten zapewnia formy kształcenia wynikające z orzeczenia i informuje o tym wnioskodawcę.
Opłata:
  • Bez opłat.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  • Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
  • Piotr Kazanecki
Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej
Nr pokoju: 203
Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 132
Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
Sposób załatwienia sprawy: Wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie.

Tryb odwoławczy:

Uwagi:

  • Rodzice dzieci zamieszkałych poza powiatem włodawskim mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o skierowanie do SOSW we Włodawie.