WE karta nr 7

Usługa: Skierowanie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
we Włodawie

Podstawa prawna:

  • Art. 127 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

Procedura:

  • Rodzice albo prawni opiekunowie dziecka niepełnosprawnego składają do sekretariatu Starostwa Powiatowego we Włodawie wniosek o skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

  • Wniosek powinien zawierać:

        imię i nazwisko wnioskodawcy,

        adres wnioskodawcy,

        telefon kontaktowy wnioskodawcy,

        imię/imiona i nazwisko/nazwiska dziecka,

        datę i miejsce urodzenia dziecka,

        adres zamieszkania dziecka,

        imię/imiona i nazwisko/nazwiska rodziców/prawnych opiekunów dziecka,

        oznaczenie etapu edukacyjnego, na który ma zostać skierowane dziecko (wczesne wspomaganie rozwoju/szkoła podstawowa/branżowa szkoła I stopnia/szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

  • Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnie specjalistyczną.

  • Starosta Włodawski kieruje dziecko do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie jeśli ten zapewnia formy kształcenia wynikające z orzeczenia i informuje o tym wnioskodawcę.

Opłata:

  • Bez opłat.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

  • Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

  • Joanna Omelczuk-Maśluch, Ewa Zaniuk

Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 202

Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 131 lub 132

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie skierowania do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi:

  • Rodzice dzieci zamieszkałych poza powiatem włodawskim mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o skierowanie do SOSW we Włodawie.