Karta Nr 9/WE

Usługa: Udzielanie nauczycielom pomocy zdrowotnej
Podstawa prawna:
 • art. 72 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191)
 • Uchwała Nr XI/108/07 Rady Powiatu we Włodawie z 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez powiat włodawski

Procedura:

 • Nauczyciel/emerytowany nauczyciel składa wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego we Włodawie.
 • Wzór wniosku stanowi załącznik do wyżej wymienionej uchwały.
 • Do wniosku należy załączyć:

-        aktualne zaświadczenie lekarskie,

-        dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury albo rachunki imienne) wystawione na wnioskodawcę.

 • Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej rozpatrywane są raz na kwartał przez Komisję Zdrowotną powołaną przez Zarząd Powiatu we Włodawie na podstawie uchwały.
 • O udzieleniu pomocy zdrowotnej informowani są:

-        wnioskodawca,

-        Wydział Finansów Starostwa Powiatowego we Włodawie,

-        dyrektor szkoły/placówki będący pracodawcą nauczyciela/ostatnim pracodawcą emerytowanego nauczyciela.

 • Pomoc zdrowotna wypłacana jest przez szkołę/placówkę, w której zatrudniony jest nauczyciel/ która była ostatnim miejscem pracy emerytowanego nauczyciela.
Opłata:
 • Bez opłat.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Do końca kwartału, w którym został złożony wniosek (chyba, że wniosek został złożony po posiedzeniu Komisji – wówczas do końca następnego kwartału.
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Piotr Kazanecki
Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej
Nr pokoju: 203
Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 132
Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
Sposób załatwienia sprawy: Przekazanie informacji o przyznaniu pomocy zdrowotnej.

Tryb odwoławczy:

Uwagi:

 • Pomoc zdrowotna polega na dofinansowaniu: kosztów zakupu leków lub sprzętu medycznego; kosztów pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej; kosztów specjalistycznego leczenia; kosztów pobytu na turnusach rehabilitacyjnych lub kosztów usług rehabilitacyjnych.
 • Tym samym pomoc zdrowotna nie jest udzielana na dofinansowanie zakupu kosmetyków i suplementów diety.
 • Do wniosku nie należy dołączać paragonów.