Karta Nr 10/WE

Usługa: Udzielenie dotacji z budżetu powiatu szkole niepublicznej
Podstawa prawna:
 • art. 90 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
 • uchwała nr XXVI/277/09 z 26 listopada 2009 r. Rady Powiatu we Włodawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2010 r. Nr 24, poz. 559 ze zm.)
Procedura:
 • Osoba fizyczna lub prawna prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną o uprawnieniach szkoły lub placówki publicznej może otrzymać dotację na jej działalność pod warunkiem złożenia do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji wniosku o udzielenie dotacji z budżetu powiatu włodawskiego.
 • Wniosek składa się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do wyżej wymienionej uchwały.
 • Dotacja jest udzielana w przypadku, gdy wniosek nie jest obarczony błędami.
 • Dotacja jest wypłacana w okresach miesięcznych w wysokości i terminach określonych w uchwale.
 • Szkoła zobowiązana jest do comiesięcznego przekazywania informacji o liczbie uczniów na zasadach określonych w uchwale.
 • Osoba fizyczna lub prawna prowadząca szkołę jest zobowiązana do rozliczenia dotacji w terminach: do 15 lipca za pierwsze półrocze i do 15 stycznia za poprzedni rok budżetowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały.
 • Środki wypłacone z budżetu powiatu włodawskiego podlegają zwrotowi w przypadku ich pobrania w nadmiernej wysokości albo wykorzystania na wydatki inne, niż przewidziane prawem.
Opłata:
 • Bez opłat.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Dotację wypłaca się od stycznia roku następującego po roku, w którym złożono wniosek.
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Piotr Kazanecki
Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej
Nr pokoju: 203
Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 132
Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
Sposób załatwienia sprawy: Wpisanie dotacji do budżetu powiatu włodawskiego i wypłacanie dotacji w okresach miesięcznych.

Tryb odwoławczy:

Uwagi:

 • Sposób wykorzystania dotacji może być kontrolowany na zasadach określonych w uchwale.