WE karta nr 10

Usługa: Udzielenie dotacji z budżetu powiatu szkole niepublicznej

Podstawa prawna:

 • art. 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 z późn. zm.)

 • uchwała nr VIII/39/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. Rady Powiatu we Włodawie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek działających na terenie powiatu włodawskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r. poz. 3027 z późn. zm.)

Procedura:

 • Osoba fizyczna lub prawna prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną o uprawnieniach szkoły lub placówki publicznej może otrzymać dotację na jej działalność pod warunkiem złożenia do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji wniosku o udzielenie dotacji z budżetu powiatu włodawskiego.

 • Wniosek składa się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do wyżej wymienionej uchwały.

 • Dotacja jest udzielana w przypadku, gdy wniosek nie jest obarczony błędami.

 • Dotacja jest wypłacana w okresach miesięcznych w wysokości i terminach określonych w ustawie.

 • Szkoła zobowiązana jest do comiesięcznego przekazywania informacji o liczbie uczniów na zasadach określonych w uchwale, według wzoru określonego w załącznikach 2 i 3 do uchwały.

 • Osoba fizyczna lub prawna prowadząca szkołę jest zobowiązana do rozliczenia dotacji w terminie do 15 stycznia za poprzedni rok budżetowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do uchwały.

 • Środki wypłacone z budżetu powiatu włodawskiego podlegają zwrotowi w przypadku ich pobrania w nadmiernej wysokości albo wykorzystania na wydatki inne, niż przewidziane prawem.

Opłata:

 • Bez opłat.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Dotację wypłaca się od stycznia roku następującego po roku, w którym złożono wniosek.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Joanna Omelczuk-Maśluch, Leszek Popik

Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej

Nr pokoju: 202

Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 131 lub 133

Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób załatwienia sprawy: Wpisanie dotacji do budżetu powiatu włodawskiego i wypłacanie dotacji w okresach miesięcznych.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi:

 • Sposób wykorzystania dotacji może być kontrolowany na zasadach określonych w uchwale.