Karta Nr 11/WE

Usługa: Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Podstawa prawna:
 • art. 82 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Procedura:

 • Osoby prawne i fizyczne mogą zarejestrować w Starostwie Powiatowym we Włodawie szkoły i placówki mające siedzibę na terenie powiatu włodawskiego następujących typów:

-        szkoły podstawowe specjalne,

-        gimnazja specjalne,

-        szkoły ponadgimnazjalne, w tym z oddziałami integracyjnymi,

-        szkoły sportowe i mistrzostwa sportowego,

-        placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

-        placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

-        placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych,

-        poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu,

-        młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,

-        placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

 • Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

-        oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,

-        określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy,

-        wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz o warunkach lokalowych,

-        statut szkoły lub placówki,

-        dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,

-        zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 (wymienione poniżej) w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności,

-        dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (nr PKD odpowiedni dla danego typu i rodzaju szkoły lub placówki).

 • Informacja o warunkach lokalowych powinna zawierać informacje, z których wynika:

-        możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

-        realizacje innych zadań statutowych,

-        w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,

-        bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 • Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w rat. 7 ust. 3 powinno uwzględniać:

-        realizowanie programów nauczania uwzgledniających podstawy programowe kształcenia ogólnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – również podstawę programową kształcenia w zawodach,

-        realizowanie zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu,

-        stosowanie zasad klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów ustalonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z wyjątkiem egzaminów wstępnych,

-        prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych,

-        w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – kształcenia w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

-        zatrudniania nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych, posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

 • Statut szkoły lub placówki powinien zawierać:

-        nazwę, typ szkoły lub cel placówki oraz ich zadania,

-        osobę prowadzącą szkołę lub placówkę,

-        organy szkoły lub placówki oraz zakres ich zadań,

-        organizację szkoły lub placówki,

-        prawa i obowiązki pracowników oraz uczniów szkoły lub placówki, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły lub placówki,

-        sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność szkoły lub placówki,

-        zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki.

 • W przypadku gimnazjum, w tym dwujęzycznego, sportowego i mistrzostwa sportowego statut powinien uwzględniać możliwość przyjęcia ucznia z zachowaniem warunku przyjmowania do klasy pierwszej gimnazjum kandydatów posiadających świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 • W przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, w tym dwujęzycznej, sportowej i mistrzostwa sportowego statut powinien uwzględniać możliwość przyjęcia ucznia do klasy pierwszej z zachowaniem następujących warunków:

-        posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum,

-        w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanego zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

 • W przypadku szkoły ponadgimnazjalnej, w tym dwujęzycznej, sportowej i mistrzostwa sportowego statut powinien uwzględniać możliwość przyjęcia ucznia do klasy pierwszej z zachowaniem następujących warunków:

-        posiadanie wykształcenia średniego,

-        posiadanie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanego zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

 • W przypadku szkoły dla dorosłych statut powinien uwzględniać możliwość przyjęcia ucznia do klasy pierwszej z zachowaniem następujących warunków:

-        ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły podstawowej dla dorosłych,

-        ukończenie sześcioletniej szkoły podstawowej albo klasy szóstej lub siódmej ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum dla dorosłych,

-        ukończenie gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

-        posiadanie wykształcenia średniego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydanego zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkoły policealnej dla dorosłych,

-        w przypadku kandydatów, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej, możliwość przyjęcia do szkoły podstawowej dla dorosłych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisje rekrutacyjną,

-        w przypadku kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, możliwość przyjęcia do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

 • Zgłoszenie do ewidencji wraz z załącznikami, o których mowa powyżej, składa się w jednym egzemplarzu w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Włodawie.
Opłata:
 • Bez opłat.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych dokonuje się w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Piotr Kazanecki
Wydział: Edukacji i Polityki Społecznej
Nr pokoju: 203
Nr telefonu: 082 572 56 90 wew. 132
Godziny pracy: poniedziałek 8:00 – 16:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30
Sposób załatwienia sprawy: Doręczenie zgłaszającemu zaświadczenia o wpisie do ewidencji z urzędu i przekazanie kopii zaświadczenia właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu albo decyzja o odmowie wpisu do ewidencji.
Tryb odwoławczy:
 • W przypadku decyzji o odmowie wpisu do ewidencji wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Uwagi:

 • Organ rejestrujący wydaje decyzje o odmowie wpisu do ewidencji, jeżeli:

-        zgłoszenie nie zawiera danych, o których mowa powyżej i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie,

-        statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony.