Spis treści

Karta nr 2/WG

Usługa:WYDAWANIE KOPII ARKUSZA MAPY ZASADNICZEJ W POSTACI DRUKOWANEJ
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jedn. tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r., poz. 897).
 3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. (Dz. U. z 2014 r., poz. 917).
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Procedura:

Wniosek /według wzoru: załącznik nr 3 P wraz z formularzem uszczegóławiającym P3 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 09.07.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. (Dz. U. z 2014 r., poz. 917)/

Opłata:

Lp. Nazwa materiału zasobu

Jednostka

rozliczeniowa

Stawka podstawowa

Współczynniki korygujące

LR, PD, AJ

1* Arkusz mapy zasadniczej w postaci drukowanej

Arkusz

formatu A0

150

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla Ljr nie większej niż 10;

2) 0,8 – dla Ljr większej od 10.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,00 – dla arkusza mapy w formacie A0;

2) 0,60 – dla arkusza mapy w formacie A1;

3) 0,40 – dla arkusza mapy w formacie A2;

4) 0,25 – dla arkusza mapy w formacie A3;

5) 0,15 – dla arkusza mapy w formacie A4.

3.AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 – dla wydruku czarno -białego.

2* Kolejna kopia arkusza mapy zasadniczej, o którym mowa w lp. 3

Arkusz

formatu A0

80

1. LR przyjmuje wartość 1,0.

2. PD przyjmuje wartość:

1) 1,00 – dla arkusza mapy w formacie A0;

2) 0,60 – dla arkusza mapy w formacie A1;

3) 0,40 – dla arkusza mapy w formacie A2;

4) 0,25 – dla arkusza mapy w formacie A3;

5) 0,15 – dla arkusza mapy w formacie A4.

3.AJ przyjmuje wartość:

1) 1,0 – dla wydruku kolorowego;

2) 0,7 – dla wydruku czarno-białego

*współczynniki korygujące:

1) LR – ze względu na liczbę jednostek rozliczeniowych udostępnianych materiałów zasobu;

2) PD – w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa,

3) AJ – w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału

 1. Opłata skarbowa: zwolnione od opłaty skarbowej.

UWAGA!

Zgodnie z art. 40d ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 1. Na miejscu: od ręki (w przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie) w sprawach skomplikowanych do 3 dni roboczych.
 2. Drogą korespondencyjną do 30 dni od daty zarejestrowania wpływu wniosku do Urzędu.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Mieczysław Maksymiuk, Tomasz Olszewski

Wydział: Wydział Geodezji, Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa
Nr pokoju: 003
Nr telefonu: 82 57 23 921
Godziny pracy: poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 730-1530
Sposób załatwienia sprawy: Realizacja zamówienia po złożeniu stosownego wniosku osobiście w Wydziale Geodezji pod adresem Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa pokój nr 007 (parter) lub listownie na adres Starostwa Powiatowego we Włodawie ul. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa

Tryb odwoławczy:

„Art. 40f. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.”

Uwagi:
 1. W przypadku załatwiania sprawy osobiście w Urzędzie, opłatę za udostępnienie materiałów z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wyliczoną w Dokumencie Obliczenia Opłaty, należy uiścić na konto wskazane w DOO.
 2. W przypadku prowadzenia sprawy drogą korespondencyjną, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, wyliczoną w dokumencie kwotę należy wpłacić na wskazane w nim konto Urzędu, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Urzędu, zamówione dokumenty zostaną wysłane niezwłocznie na wskazany we wniosku adres. Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest doliczana do głównego zamówienia i wynosi odpowiednio:
 3. 10 zł, jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg;
 4. 15 zł, jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg;
 5. 20 zł, jeżeli waga przesyłki jest większa niż 5 kg.
Attachments:
Download this file (wniosek-p-p3-mapa-egib.pdf)wniosek-p-p3-mapa-egib.pdf[ ]329 kB
Download this file (wniosek-p3-mapa-egib.xls)wniosek-p3-mapa-egib.xls[ ]109 kB