Spis treści

Karta nr 5/WG

 

Usługa: UZGADNIANIE USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU

Podstawa prawna:

1.      Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2101 ze zm).  

2.      Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjno i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

3.      Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25 z 1995 r. poz. 133).

4.      Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zm.)

5.      Rozporządzenie Ministra Administracji i cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.(Dz. U. z 2014, poz. 917 ze zm.).

6.      Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.).

7.      Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1827 ze zm.).

8.      Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. 2017 Nr 187, poz. 1330).

Wymagane dokumenty:

1.      Wniosek  o  uzgodnienie  usytuowania  projektowanych  sieci  uzbrojenia  terenu.

2.      Projekt usytuowania przyłączy lub sieci uzbrojenia terenu na aktualnym podkładzie mapowym (3 egz.).

3.      Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu gdzie plan istnieje i obowiązuje.

4.      Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu, uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami.

5.      Aktualna mapa do celów projektowych (oryginał)

6.      Wykaz współrzędnych projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego i przyłączy w pliku  dxf lub .map na nośniku elektronicznym w układzie "2000". 

Opłaty:

1. Wielkość opłata naliczana jest według cennika ustawowego tj. załącznika do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 2101 ze zm.) Tabela 16, lp. 6  - Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Projektowana sieć – 150,00 zł

Projektowane pierwsze przyłącze – 105,00 zł

Projektowane następne przyłącze – 73,50 zł

UWAGA! Zgodnie z art. 40d ust. 3 Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne Opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu lub przed wykonaniem czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  Narady koordynacyjne odbywają się w każdy czwartek

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:  Katarzyna Weremczuk

Po otrzymaniu od inwestora lub projektanta dokumentów zawierających propozycję usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, Starosta wyznacza termin i miejsce przeprowadzenia narady koordynacyjnej, zawiadamiając uczestników narady. Rezultaty narady utrwala się w protokole.

Odpisy protokołu z narady koordynacyjnej wydaje się na żądanie zainteresowanego uczestnika narady.

Na dokumentacji projektowej zamieszcza się adnotację zawierającą informację, iż była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Wnioskodawcy proszeni są o podanie na wniosku numeru telefonu lub adresu poczty e-mail w celu powiadomienia, że dokumentacja jest przygotowana do odbioru.

Wydział: Wydział Geodezji, Starostwo Powiatowe we Włodawie, ul. Kościelna 7, 22-200 Włodawa

Nr pokoju: 007

 Nr telefonu:  (82) 57 21 580 wew.24

Godziny pracy:  poniedziałek 800-1600, wtorek-piątek 730-1530

Tryb odwoławczy:

„Art. 40f. Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

1. W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wydaje decyzję administracyjną.

2. Wniesienie odwołania od decyzji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za udostępnianie materiałów zasobu nie wstrzymuje udostępnienia tych materiałów, pod warunkiem uiszczenia opłaty w wysokości ustalonej w zaskarżonej decyzji.

3. W przypadku gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania lub ponownego rozpatrzenia sprawy na skutek wyroku sądu administracyjnego wysokość opłaty zostanie zmniejszona, nadpłata podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.”

Uwagi:

1. W przypadku prowadzenia sprawy drogą korespondencyjną, po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty, należy go zrealizować wykonując przelew na wskazane w dokumencie konto Starostwa Powiatowego we Włodawie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Po opłaceniu DOO i dostarczeniu kopii opłaty zamówione dokumenty zostaną wysłane niezwłocznie na wskazany adres.