WK karta nr 7

Usługa: Rejestracja (przerejestrowanie) używanego pojazdu

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2018 r. poz.1990 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

 • oryginał dowodu własności pojazdu (mogą to być m.in.: umowa sprzedaży, zamiany, darowizny,  faktura VAT, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności),

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,

 • karta pojazdu, jeżeli była wydana,

 • tablice rejestracyjne,

 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie (dopuszcza się przedstawienie dokumentu wystawionego na dotychczasowego właściciela pojazdu),

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu zakupionego od Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej lub Sił Zbrojnych RP.W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się oryginały wszystkich kolejnych dokumentów potwierdzających fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.

Opłata: Na konto konto Starostwa Powiatowego we Włodawie w Banku Spółdzielczym w Parczewie O/Włodawa, nr konta 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010, uiszcza się opłatę
- w przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w innym urzędzie lub posiadających tablice starego typu (tzw."czarne"):

 • w wysokości 180,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych,

 • w wysokości 121,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych,

 • w wysokości 111,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w tut. urzędzie i posiadających tablice nowego typu (tzw."białe") - uiszcza się opłatę w wysokości 81,00 zł (w tym opłata komunikacyjna 80,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) - dla wszystkich rodzajów pojazdów. Ponadto w przypadkach, w których zachodzi konieczność  złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w Banku PEKAO SA we Włodawie na konto Urzędu Miasta we Włodawie nr konta 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Sprawę załatwia się w dniu złożenia wniosku.

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Wanda Czubacka

 • Małgorzata Dąbrowska

 • Kamil Kasztelan

 • Kamil Kozaczuk

Wydział: Komunikacji ,Transportu i Dróg

Nr pokoju: 004

Nr telefonu: 082 5725486

Godziny pracy: 7.30-15.30, z wyjątkiem poniedziałku od 8.00-16.00.

Sposób załatwienia sprawy: Rejestracja pojazdu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po złożeniu wniosku o rejestrację, zgodnie z obowiązującymi przepisami, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest w tym momencie pozwolenie czasowe, które przed upływem wyznaczonego terminu należy wymienić w tut. urzędzie na dowód rejestracyjny.

Tryb odwoławczy: Na decyzję odmawiającą dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego
i karty pojazdu, jeżeli była wydana, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włodawskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.