Drukuj

 WK karta nr 2

Usługa: Wydanie prawa jazdy

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341), wraz z przepisami wykonawczymi.

Procedura:

 • Osoby rozpoczynające szkolenie na prawo jazdy po 19.01.2013 roku przed rozpoczęciem szkolenia zgłaszają się do właściwego wg miejsca zamieszkania Wydziału Komunikacji po Profil Kandydata na Kierowcę.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony wniosek oraz:

 • dowód tożsamości,

 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm (wzór zgodny z § 5 ust. 1, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 25.02.2016 r.),

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),

 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca,

Opłata:

 • Za wydanie prawa jazdy wraz z opłata ewidencyjną- 100.50 zł.

(Opłatę należy dokonać na konto BS w Parczewie O/Włodawa 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010)

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Termin wydania prawa jazdy wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Romuald Dydiuk

 • Paweł Ładak

Wydział: Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 03

Nr telefonu: 82 5724907 wew. 121

Godziny pracy: pon. 800-1600, wt.-pt. 730-1530

Sposób załatwienia sprawy:

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 • Oryginały dokumentów należy przedstawić podczas składania wniosku

Attachments:
Download this file (Wniosek.pdf)Wniosek.pdf[ ]202 kB