Spis treści

Karta nr 5/WK

Usługa:Dokonanie lub anulowanie wpisu o zastawie rejestrowym
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
  z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji
  i oznaczania pojazdów tekst jednolity z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. poz. 1522),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach tekst jednolity z 17 października 2014 r. (Dz. U. poz.1727),
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 października 1997 r. w sprawie ustroju i organizacji centralnej informacji o zastawach rejestrowych oraz szczegółowych zasadach udzielania informacji, wydawania odpisów i zaświadczeń (Dz .U. Nr 134, poz. 893 z 1997 r. z późn.zm.)
Wymagana dokumenty:Wypełniony wniosek oraz:
 • aktualny lub pełen odpis z rejestru zastawów, albo zaświadczenie wydawane przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującą, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów (wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty skarbowej) - w przypadku wnioskowania o umieszczenie adnotacji o zastawie,
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu, prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów, albo pisemna informacja o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał postanowienie o wykreśleniu tego zastawu - w przypadku wnioskowania o wykreślenie adnotacji.
Dodatkowo należy przedstawić dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana oraz dowód tożsamości, a także dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie.W przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę, należy również dołączyć pełnomocnictwo do dokonania stosownej czynności (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta)
Opłata:Od dokonanej adnotacji opłat nie pobiera się. W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową
w wysokości
17 zł płatną w Banku PEKAO S.A. na konto Urzędu Miasta Włodawa, nr konta 36 1240 2249 1111 0010 2899 3236.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:Niezwłocznie po przedłożeniu wymaganych dokumentów.
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Wanda Czubacka
Wydział:Komunikacji, Transportu i Dróg
Nr pokoju: 004
Nr telefonu:82 5725486
Godziny pracy:Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30, z wyjątkiem wtorku od 8.00-16.00.
Sposób załatwienia sprawy:Dokonanie lub skreślenie stosownego zapisu w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana.
Tryb odwoławczy:Na decyzję odmawiającą dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego
i karty pojazdu, jeżeli była wydana, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włodawskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Uwagi: