WK karta nr 6

Usługa: wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz.1990 z późn.zm.) wraz z przepisami wykonawczymi.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek oraz:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny- w przypadku wnioskowania o wymianę zniszczonego lub zapełnionego dokumentu,

 • w przypadkach koniecznych - zaświadczenie (odpis) ze stacji kontroli pojazdów określające termin następnego badania technicznego pojazdu (dotyczy przypadków, w których upłynął termin ważności ostatniego badania technicznego zapisanego w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym lub tut. Urząd nie posiada informacji o terminie ostatniego badania zamieszczonego w utraconym dowodzie rejestracyjnym),

 • karta pojazdu, jeśli była wydana,

 • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie,

 • dowód tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba prowadzi taką działalność,

 • aktualny odpis z KRS i zaświadczenie o nadanym nr REGON - w przypadku podmiotów rejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym,

 • pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta),

 • dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej.

 • oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności karnej o utracie dowodu rejestracyjnego

Opłata: Na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie w Banku Spółdzielczym w Parczewie O/Włodawa, nr konta 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010. Za wydanie wtórnika, utraconego, wymianę zniszczonego dowodu rejestracyjnego, albo za wymianę dowodu rejestracyjnego, w którym zabrakło miejsca na wpisy kolejnych terminów okresowych badań technicznych pojazdu, pobierana jest opłata w wysokości:73,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 72,50 zł oraz opłata ewidencyjna 1,00 zł) za druk nowego dowodu rejestracyjnego oraz pozwolenie czasowe w przypadku wtórnika dowodu rejestracyjnego utraconego lub zniszczonego oraz wymiany dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne wpisy badań - dotyczy przypadku gdy termin aktualnego badania technicznego znajduje się na zaświadczeniu ze stacji kontroli pojazdów.W przypadku wnioskowania o wymianę zapełnionego dowodu rejestracyjnego, gdy termin badania technicznego znajdujący się w dowodzie rejestracyjnym jest ważny pobierana jest opłata w wysokości:54,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 54,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) za druk nowego dowodu rejestracyjnego (w przypadku uszkodzonego dowodu rejestracyjnego wydawane jest pozwolenie czasowe na koszt właściciela pojazdu).W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową w wysokości 17 zł płatną w Banku PEKAO S.A. na konto Urzędu Miasta Włodawa, nr konta 36 1240 2249 1111 0010 2899 3236.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • Sprawę załatwia się w dniu zgłoszenia wniosku.

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Wanda Czubacka

 • Małgorzata Dąbrowska

 • Kamil Kasztelan

 • Kamil Kozaczuk

Wydział: Komunikacji ,Transportu i Dróg

Nr pokoju: 004

Nr telefonu: 082 5725486

Godziny pracy: 7.30-15.30, z wyjątkiem poniedziałku od 8.00-16.00.

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie wtórnika lub wymiana dowodu rejestracyjnego następuje w drodze decyzji dministracyjnej. Po złożeniu wniosku o wydanie wtórnika lub wymianę dowodu rejestracyjnego, organ rejestrujący dokonuje rejestracji czasowej pojazdu na okres 30 dni, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokumentem dopuszczającym pojazd do ruchu jest wtedy pozwolenie czasowe. W przypadku wnioskowania o wymianę dowodu rejestracyjnego, w którym zabrakło miejsca na wpisy terminów badań technicznych pojazdu organ rejestrujący również wydaje pozwolenie czasowe na okres 30 dni, chyba że stan dotychczasowego dowodu pozwala na zawarcie w nim informacji o złożeniu przez klienta wniosku o wymianę tego dokumentu (oceny dokumentu dokonują pracownicy Urzędu) - w takim wypadku dokonuje się adnotacji w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym potwierdzającej zgłoszenie zmian, zamawiając w tym czasie dowód rejestracyjny w PWPW w Warszawie. W obu przypadkach dotychczasowy dokument należy przed upływem wyznaczonego terminu wymienić w urzędzie na nowy dowód rejestracyjny po okazaniu dowodu osobistego i dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty ubezpieczeniowej OC oraz karty pojazdu (jeżeli była wydana)

Tryb odwoławczy: Na decyzję odmawiającą wymiany lub wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włodawskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Uwagi:

Attachments:
Download this file (Wniosek o wymiane DR.doc)Wniosek o wymiane DR.doc[ ]32 kB
Download this file (Wniosek o wymiane DR.pdf)Wniosek o wymiane DR.pdf[ ]114 kB