Spis treści

Karta nr 7/WK

Usługa:Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym -GAZ-HAK-TAXI-VAT-L.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1137 z późn.zm.),
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. Nr 54, poz.535 z 2004 r. z późn.zm.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji
  i oznaczania pojazdów tekst jednolity z dnia 11 lipca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz.1522.),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach tekst jednolity z dnia 17 października 2014 r. (Dz. U. poz. 1727),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U .Nr 155, poz.1232 z 2009 r.).

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek oraz:

1. Dowód rejestracyjny pojazdu;

2. Karta pojazdu, jeżeli była wydana;

3. Zaświadczenie o wykonanym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu, wystawione przez Stację Kontroli Pojazdów, potwierdzające, iż pojazd spełnia określone niżej warunki:

 • jest przystosowany do ciągnięcia przyczepy (HAK),
 • jest przystosowany do nauki jazdy (L)
 • spełnia wymagania określone w ustawie o podatku vat (VAT )
 • jest przystosowany do odpłatnego przewozu osób (TAXI)

4. wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem- w przypadku adnotacji-GAZ.

5. faktura lub rachunek za montaż w/w instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, w przypadku adnotacji –GAZ.

6. Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez przedstawiciela dla osoby załatwiającej sprawę (za wyjątkiem reprezentowania osoby prawnej przez swoje uprawnione organy lub prokurenta);

7. Dowód tożsamości;

8. Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

Opłata:Od dokonanej adnotacji opłat nie pobiera się. W przypadkach, w których zachodzi konieczność złożenia pełnomocnictwa, należy dołączyć do niego opłatę skarbową
w wysokości
17 zł płatną w Banku PEKAO S.A. na konto Urzędu Miasta Włodawa, nr konta 36 1240 2249 1111 0010 2899 3236.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:Sprawę załatwia się niezwłocznie po przedstawieniu kompletu dokumentów
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Wanda Czubacka
Wydział:Komunikacji, Transportu i Dróg.
Nr pokoju: 004
Nr telefonu:82 5725486
Godziny pracy:Od poniedziałku do piątku 7.30-15.30, z wyjątkiem wtorku od 8.00-16.00.
Sposób załatwienia sprawy:Wpis do dowodu rejestracyjnego i do karty pojazdu (jeżeli była wydana).
Tryb odwoławczy:Na decyzję odmawiającą dokonania wpisu do dowodu rejestracyjnego
i karty pojazdu, jeżeli była wydana, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Włodawskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Uwagi: