WK karta usługi nr 4

Usługa:

Zgłoszenie wpisu do ewidencji wykładowców

Podstawa Prawna:

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020, poz. 256 z późn. zm.),

 2. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 341 z późn. zm.),

 3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019),

 4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów
  i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach,
  a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r. , poz. 93 ).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wpis do ewidencji wykładowców,

 2. zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na wykładowców,

 3. dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez wojewodę,

 4. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzająca niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy
  o kierujących pojazdami.

Opłata:

50 zł – za wpis do ewidencji wykładowców

tytułem: „opłata za wpis do ewidencji wykładowców (imię i nazwisko)”

Wpłaty należy dokonywać na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24, BS w Parczewie O/Włodawa, nr konta 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata Torbicz

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 003

Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy:

poniedziałek 8 – 16

wtorek – piątek 730 - 1530

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Należy wypełnić wniosek.

 2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty.

 3. Wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie Starostwa.

 4. Po rozpatrzeniu wniosku osoba zainteresowana zostaje telefonicznie poinformowana o możliwości odbioru decyzji potwierdzającej wpisanie do ewidencji wykładowców.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Włodawskiego.

Uwagi

Brak