Karta nr 22/KW

Usługa:

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

Podstawa Prawna:
 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2013 r., poz. 1414).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U.
  z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).
Wymagane dokumenty:
 1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego
  w zakresie przewozu osób.
 2. Wszystkie wypisy z licencji (w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości) lub wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych
  (w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego).
 3. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Opłata:

Brak

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Brak

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata Torbicz

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
Nr pokoju: 003
Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy:

poniedziałek 8 – 16

wtorek – piątek 730 - 1530

Sposób załatwienia sprawy:
 1. Należy wypełnić wniosek.
 2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty.
 3. Wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie Starostwa.
 4. Po przyjęciu zawiadomienia nastąpi weryfikacja czy przysługuje zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji.
 5. Po ustaleniu wysokości części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów
  z licencji następuje jej zwrot na rachunek bankowy lub przelewem pocztowym.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi

 1. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
 2. W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji (na rachunek bankowy, przelewem pocztowym).

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.