WK karta usługi nr 6

Usługa:

Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U.
  z 2019 r., poz. 2140).

Wymagane dokumenty:

 1. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego
  w zakresie przewozu osób.

 2. Wszystkie wypisy z licencji (w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości) lub wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych
  (w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego).

 3. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

Opłata:

Brak

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Brak

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata Torbicz

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 003

Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy:

poniedziałek 8 – 16

wtorek – piątek 730 - 1530

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Należy wypełnić wniosek.

 2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty.

 3. Wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie Starostwa.

 4. Po przyjęciu zawiadomienia nastąpi weryfikacja czy przysługuje zwrot części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji.

 5. Po ustaleniu wysokości części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów
  z licencji następuje jej zwrot na rachunek bankowy lub przelewem pocztowym.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Uwagi

 1. Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

 2. W przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego na okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji dokonuje zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji (na rachunek bankowy, przelewem pocztowym).

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.
W jednostkowych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.