Karta nr 23/KW

Usługa:

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Podstawa Prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2013.267).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r., Nr 30, poz. 151 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  13 lipca 2012 r. w sprawie w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1019).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. z 2013r. , poz. 31).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis/zmianę zakresu wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

Opłata:

 1. 500 zł - za dokonanie wpisu do rejestru;
 2. 500 zł - od zmiany wpisu do rejestru.

Wpłaty należy dokonywać na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24, BS w Parczewie O/Włodawa, nr konta 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata Torbicz

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg
Nr pokoju: 003
Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy:

poniedziałek 8 – 16

wtorek – piątek 730 - 1530

Sposób załatwienia sprawy:
 1. Należy wypełnić wniosek.
 2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty.
 3. Wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie Starostwa.
 4. Po rozpatrzeniu wniosku osoba zainteresowana zostaje telefonicznie poinformowana o możliwości odbioru zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Włodawskiego.

Uwagi

Brak