WK karta usługi nr 8

Usługa:

Zgłoszenie wpisu do ewidencji instruktorów

Podstawa Prawna:

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U.2020 r. poz. 256 z późn. zm.),

 2. ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.),

 3. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2012 r., poz. 1019),

 4. rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
  16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów
  i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r. , poz. 93 ).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wpis do ewidencji instruktorów,

 2. dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, przez okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy
  o kierujących pojazdami, tj.:

 • prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A,

 • prawo jazdy kategorii B, co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B,

 • prawo jazdy kategorii B, co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem.

 1. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

 3. zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu dla kandydatów na instruktorów,

 4. dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną, powołaną przez wojewodę,

 5. informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, potwierdzająca niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami,

 6. aktualna fotografia o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm.

Opłata:

50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów

tytułem: „opłata za wpis do ewidencji instruktorów (imię i nazwisko)”

Wpłaty należy dokonywać na konto Starostwa Powiatowego we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24, BS w Parczewie O/Włodawa, nr konta 75 8042 0006 0550 1603 2000 0010.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Do 7 dni.

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata Torbicz

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju: 003

Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy:

poniedziałek 8 – 16

wtorek – piątek 730 - 1530

Sposób załatwienia sprawy:

 1. Należy wypełnić wniosek.

 2. Do wniosku dołączyć wymagane dokumenty.

 3. Wniosek wraz z załącznikami złożyć w sekretariacie Starostwa.

 4. Po rozpatrzeniu wniosku osoba zainteresowana zostaje telefonicznie poinformowana o możliwości odbioru decyzji potwierdzającej wpisanie do ewidencji instruktorów oraz legitymacji.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Włodawskiego.

Uwagi

Posiadane uprawnienia można rozszerzyć składając dodatkowo następujące dokumenty:

 1. wniosek o wpis do ewidencji instruktorów w zakresie nowego uprawnienia,

 2. dokument potwierdzający posiadanie wymaganego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, przez okres wskazany w art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy
  o kierujących pojazdami, tj.:

 • prawo jazdy kategorii A co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którzy uzyskują uprawnienia instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kategorii A;

 • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B;

 • prawo jazdy kategorii B co najmniej przez okres 2 lat oraz pozwolenie na kierowanie tramwajem - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem;

 • prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć, co najmniej przez okres roku - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii.

 1. dokument potwierdzający, co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B - dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną następujących kategorii: B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E,

 2. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (dotychczasowe kat. uprawnień i nowe),

 3. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,

 4. zaświadczenie o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów,

 5. dokument potwierdzający pozytywny wynik egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, złożonego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę,

 6. informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą niekaralność wnioskodawcy w zakresie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 pkt 8 ustawy o kierujących pojazdami,

 7. aktualną fotografię o wymiarach: 3,5 cm x 4,5 cm,

 8. dowód uiszczenia opłaty 50 zł – za wpis do ewidencji instruktorów (na rachunek wskazany w pozycji „Opłata”).