Karta nr 25/KW

Usługa:

Opiniowanie projektu czasowej organizacji ruchu

Podstawa Prawna:
 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),
 2. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Wymagane dokumenty:

 1. Co najmniej dwa egzemplarze organizacji ruchu zawierające:
  1. plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub dróg, których projekt dotyczy;
  2. plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:

-        lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń

-        sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

 1. parametry geometrii drogi:

-        zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji - w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści oraz w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu lub zawierającego inne zmienne elementów mające wpływ na ruch drogowy;

-        opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze,
a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym – opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

-        przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

-        nazwisko i podpis projektanta

Do projektu powinny być dołączone opinie:

 1. Komendanta Powiatowego Policji - w przypadku dróg powiatowych.
 2. Zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt.

Opłata:

BRAK OPŁAT

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Zatwierdzenie projektu jest czynnością materialno – techniczną, nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

O terminie odbioru projektu Wnioskodawca zostanie poinformowany przy składaniu wniosku.

Sprawę załatwia i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Małgorzata Torbicz

Wydział Komunikacji Transportu i Dróg

Nr pokoju:

003

Nr telefonu: 82 57215 10

Godziny pracy:

poniedziałek 8 – 16

wtorek – piątek 730 - 1530

Sposób załatwienia sprawy:

Zatwierdzenie bądź odesłanie w celu wprowadzenia poprawek projektu organizacji ruchu.

Tryb odwoławczy:

Nie ma zastosowania.

Uwagi

W celu ułatwienia kontaktu w razie wątpliwości, wniosek powinien zawierać nr telefonu
i e-mail.