Spis treści

Karta Nr 6/WŚ

Usługa: cechowanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1153)

Rozporzadzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 r. (dz. U. Nr 36, poz. 201 ze zmianami)

Wymagane dokumenty:

Wniosek w dokumentach załączonych, w pokoju Nr 001 lub u leśniczego. Wniosek winien być podpisany przez właściciela lub współwłaścicieli jeżeli tacy występują.

Opłata:

Nie wymagana

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie poźniej niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczegolnie skomplikowane – nie poźniej niż w ciągu dwoch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Krzysztof Prudaczuk – podinspektor lub inni pracownicy wymienieni na stronie Starostwa (zakładka dokumenty do pobrania Wydział Środowiska i Rolnictwa)

Wydział:

Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego we Włodawie ul. Piłsudskiego 24           22-200 Włodawa

Nr pokoju:

001 (patrer)

Nr telefonu:

82 5724510 825722444 tel – fax (wewnętrzny 130), tel kom.516 430 830

Godziny pracy:

poniedziałek 800-1600, wtorek – piątek 730-1530

Sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie po zawiadomieniu przez właściciela lasu o pozyskaniu drewna.

Postępowanie kończy się wydaniem świadectwa legalności pozyskanego drewna.

Tryb odwoławczy:

brak

Uwagi:

Cechowania drewna dokonuje się w miejscu jego pozyskania.