Karta Nr 10/WŚ

Usługa: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Podstawa prawna:

 

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 3. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

 4. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

 5. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

 6. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

 7. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów.

Procedura:

 1. Pozwolenie wydaje się na wniosek. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza, zgodnie z art. 184 ust. 2 i 3 oraz 221 ust. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinien zawierać:
  a. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
  b. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
  c. informację o tytule prawnym do instalacji,
  d. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych  urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji (EMITORY),
  e. ocenę stanu technicznego instalacji,
  f. informację o rodzaju prowadzonej działalności,
  g. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji,
  h. blokowy(ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym
  i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska,
  i. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację,
  j. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych
  i proponowanych w trakcie normalnej eksploatacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych (w szczególności rozruch i wyłączenie),
  k. informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od normalnych,
  l. informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko,
  m. charakterystykę terenu, na którym usytuowany jest zakład i terenów otaczających, wynikającą z ustaleń planu zagospodarowania terenu lub faktycznego zagospodarowania,
  n. wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji – jeżeli są wymagane,
  o. zmiany wielkości emisji – jeżeli nastąpiły po uzyskaniu ostatniego pozwolenia dla instalacji,
  p. proponowane działania mające zapobiegać lub ograniczyć emisję,
  q. procedury monitorowania procesów technologicznych; pomiar lub ewidencja wielkości emisji – zakres, metodykę i sposób wykonania pomiarów, usytuowanie stanowisk do pomiaru,
  r. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części,
  s. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji – sposób dokumentowania;
  t. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji – nowa instalacja,
  u. czas na jaki wydane ma być pozwolenie,
  v. w przypadku wniosku dotyczącego instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów,
  o których mowa w art. 143 ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. informacje o:
  - stosowaniu substancji o małym potencjale zagrożeń,
  - efektywnym wytwarzaniu oraz wykorzystaniu energii,
  - zapewnieniu racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów
    i paliw,
  - stosowaniu technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość
    odzysku powstających odpadów,
  - rodzaju, zasięgu oraz wielkości emisji,
  - wykorzystywaniu porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie
    zastosowane w skali przemysłowej,
  - postępie naukowo-technicznym.

 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzenia gazów lub pyłów do powietrza, zgodnie z art. 221 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinien zawierać również:
  a. czas pracy źródeł powstawania i miejsc wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza w ciągu roku,
  b. określenie rodzajów i ilości gazów lub pyłów przypadających na jednostkę surowca, materiału, paliwa lub produktu,
  c. określenie wielkości emisji w kg/h i w Mg/rok a jeżeli standardy emisyjne to
  w ich jednostkach, a w przypadku instalacji, dla której są ustalone standardy emisyjne – także w jednostkach, w jakich wyrażone są te standardy,
  d. opis terenu w zasięgu 50x wysokości najwyższego miejsca wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (emitora), z uwzględnieniem obszarów chronionych,
  e. określenie aerodynamicznej szorstkości terenu,
  f. aktualny stan jakości powietrza,
  g. określenie warunków meteorologicznych,
  h. wyniki obliczeń stanu jakości powietrza z metodyką modelowania oraz wykresy graficzne rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu,
  i. wykaz źródeł emisji, instalacji, środków technicznych – do zapobiegania lub ograniczania emisji,
  j. usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji oraz zakres, metodologię
  i sposób wykonywania pomiarów.

 3. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:
  a. dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
  b. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym,
  c. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

4. Do wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.

Opłata:

 • Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości:
  a. 2011,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  b. 506,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą
  w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
  Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty, na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie Bank PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr konta:
  36 1240 2249 1111 0010 2899 3235

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • W ciągu miesiąca.

 • W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Inspektor Grażyna Kadrow

Wydział: Środowiska i Rolnictwa

Nr pokoju: 007

Nr telefonu: 82 5721 510, 82 5723090 wew. 129

Godziny pracy: poniedziałek: 800-1600, wtorek-piątek 730-1530

Sposób załatwienia sprawy: decyzja - pozwolenie

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Uwagi: