Karta Nr 11/WŚ

Usługa: Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Podstawa prawna:

 • art. 41 ust. 3 pkt 2, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;.

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów

Procedura:

Wniosek zawierający informacje zgodnie z art. 42 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach tzn.:

  • numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON oraz numer KRS posiadacza odpadów,

  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,

  • określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,

  • oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,

  • wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,

  • wskazanie maksymalnej masy poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku,

  • wskazanie największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikającej z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

  • wskazanie całkowitej pojemności (wyrażonej w Mg) instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów,

  • szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej,

  • przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,

  • przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów (czas obowiązywania zezwolenia),

  • opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,

  • opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,

  • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach (wysokość zabezpieczenia roszczeń oblicza się jako iloczyn największej masy odpadów, które mogłyby być magazynowane w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub miejscu magazynowania odpadów, z uwzględnieniem wymiarów obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, oraz stawki zabezpieczenia roszczeń określonej w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 48a ust. 22). Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń nie dotyczy odpadów obojętnych,

  • informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku należy dołączyć :

1)      zaświadczenie o niekaralności:

a)   posiadacza odpadów będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą,

b)  wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej

za przestępstwa przeciwko środowisku lub przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20, 305 i 663);

2)      zaświadczenie o niekaralności posiadacza odpadów za przestępstwa przeciwko środowisku na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 i 1277);

3)      oświadczenie o niekaralności osób, o których mowa w pkt 1, za wykroczenia określone w art. 175, art. 183, art. 189 ust. 2 pkt 6 lub art. 191;

4)      oświadczenie, że w stosunku do:

a)   osoby, o której mowa w pkt 1 lit. a,

b)  posiadacza odpadów będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo wspólnika, prokurenta, członka zarządu lub członka rady nadzorczej tego posiadacza odpadów prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna

- w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194;

5)      oświadczenie, że wspólnik, prokurent, członek zarządu lub członek rady nadzorczej posiadacza odpadów nie jest lub nie był wspólnikiem, prokurentem, członkiem rady nadzorczej lub członkiem zarządu innego przedsiębiorcy, w stosunku do którego w ostatnich 10 latach nie wydano ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie i przetwarzanie odpadów lub nie wymierzono administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 194.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dołącza się decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o której mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544), w przypadku gdy dla terenu, którego wniosek dotyczy, nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, chyba że uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie jest wymagane.

Do wniosku o zezwolenie na:

1)      przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych,

2)      przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych

- posiadacz odpadów, z wyłączeniem jednostek budżetowych, dołącza dokument potwierdzający prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, prawo użytkowania albo umowę dzierżawy nieruchomości, o której mowa w art. 41b ust. 1.

Do wniosku o zezwolenie na przetwarzanie odpadów dołącza się:

1)       operat przeciwpożarowy, zawierający warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów, uzgodnione z komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, wykonany przez:

            a)  rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w   

                rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.

                U. z 2018 r. poz. 620) - w przypadku gdy organem właściwym jest marszałek

                województwa albo regionalny dyrektor ochrony środowiska,

        b)  osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2a tej ustawy - w przypadku gdy organem

                 właściwym jest starosta;

2)      postanowienie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

Opłata:

 • Opłatę skarbową od decyzji w kwocie 616 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie Bank PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr konta:
  36 1240 2249 1111 0010 2899 3235

 • Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

 • W ciągu miesiąca.

 • W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

 • Inspektor Grażyna Kadrow

Wydział: Środowiska i Rolnictwa

Nr pokoju: 007

Nr telefonu: 82 5721 510, 82 5723090 wew. 129

Godziny pracy: poniedziałek: 800-1600, wtorek-piątek 730-1530

Sposób załatwienia sprawy: decyzja - zezwolenie

Tryb odwoławczy:

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.