Karta Nr 11/WŚ

Usługa:Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Podstawa prawna:
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Procedura:

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje się na wniosek:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania,
 3. określenie masy odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych przetwarzaniu i powstających w wyniku przetwarzania w okresie roku,
 4. oznaczenie miejsca przetwarzania odpadów,
 5. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 6. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod przetwarzania odpadów, w tym wskazanie procesu przetwarzania, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do ustawy, oraz opis procesu technologicznego z podaniem rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia, a w uzasadnionych przypadkach – także godzinowej mocy przerobowej,
 7. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie przetwarzania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska,
 8. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie przetwarzania odpadów,
 9. opis czynności podejmowanych w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem,
 10. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona
 11. określenie minimalnej i maksymalnej ilości odpadów niebezpiecznych, ich najniższej i najwyższej wartości kalorycznej oraz maksymalnej zawartości zanieczyszczeń, w szczególności PCB, pentachlorofenolu (PCP), chloru, fluoru, siarki i metali ciężkich – w przypadku zezwoleń dotyczących instalacji do termicznego przekształcania odpadów,
 12. informacje, o których mowa w art. 95 ust. 9 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych dotyczących unieszkodliwiania tych odpadów,
 13. informacje, o których mowa w art. 98 ust. 1 – w przypadku zezwoleń na przetwarzanie dotyczących unieszkodliwiania odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, przez ich składowanie – do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska,
 14. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku należy dołączyć dowód dokonania opłaty skarbowej.

Opłata:
 • Opłatę skarbową od decyzji w kwocie 616 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie Bank PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr konta:
  36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
 • Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • W ciągu miesiąca.
 • W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Inspektor Grażyna Kadrow
Wydział: Środowiska i Rolnictwa
Nr pokoju: 007
Nr telefonu: 82 5721 510 wew. 129
Godziny pracy: poniedziałek: 800-1600, wtorek-piątek 730-1530
Sposób załatwienia sprawy: decyzja - zezwolenie
Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Uwagi:

Organ odmawia wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami:

 1. mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub dla środowiska;
 2. jest niezgodny z planami gospodarki odpadami;
 3. jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.

Do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.