Karta Nr 12/WŚ

Usługa: Pozwolenie na wytwarzanie odpadów
Podstawa prawna:
 
 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
  (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1136).
 5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).
Procedura:
 
 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, powinien zawierać:
  a. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
  b. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
  c. informacje o tytule prawnym do instalacji;
  d. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji (odpadów);
  e. ocenę stanu technicznego instalacji;
  f. informację o rodzaju prowadzonej działalności;
  g. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
  h. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym
  i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych
  z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
  i. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
  j. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji (odpadów) – aktualnych
  i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz
  w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
  k. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji (odpadów);
  l. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
  m. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
  n. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji, w przypadku określonym w art. 191a ustawy Prawo ochrony środowiska, tj. jeżeli wniosek dotyczy realizacji nowej instalacji;
  o. czas, na jaki ma być wydane pozwolenie;
  p. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
  q. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania,
  z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
  r. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
  s. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  t. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  u. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.
 1. Ponadto, do wniosku należy dołączyć:
  1. pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;
  2. dokument potwierdzający, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do instalacji oraz do miejsca magazynowania odpadów;
  3. streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
  4. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
Opłata:
 
 1. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia w wysokości:
  a. 2011,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  b. 506,00 zł – od pozwoleń wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą
  w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.
 • 17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.
  Opłaty skarbowe należy wnieść z chwilą powstania obowiązku ich zapłaty,
  na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie Bank PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr konta:
  36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • W ciągu miesiąca.
 • W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Inspektor Grażyna Kadrow
Wydział: Środowiska i Rolnictwa
Nr pokoju: 007
Nr telefonu: 82 5721 510 wew. 129
Godziny pracy: poniedziałek: 800-1600, wtorek-piątek 730-1530
Sposób załatwienia sprawy: decyzja - pozwolenie
Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
Uwagi: