Karta Nr 13/WŚ

Usługa:Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267),
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn: Dz. U. z 2014 poz. 613 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji  (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696).

Wymagane dokumenty

-  Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, w którym należy zamieścić informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

- 2 egz. projektu robót geologicznych sporządzonego zgodnie z wymogami art. 79 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288, poz. 1696) przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach geologicznych.

Opłata:
  • Opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej na wniosek (wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych) wynosi 10,00 zł, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit a i częścią I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)
  • Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie Bank PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr konta:
    36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
  • Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  • W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
  • Inspektor Grażyna Kadrow
Wydział: Środowiska i Rolnictwa
Nr pokoju: 007
Nr telefonu: 82 5721510 wew. 129
Godziny pracy: poniedziałek: 800-1600, wtorek-piątek 730-1530
Sposób załatwienia sprawy: decyzja
Tryb odwoławczy:
  • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Uwagi:

 Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze we wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

 Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.