Karta Nr 13/WŚ

Usługa: Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji 

Wymagane dokumenty

-  Wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych, w którym należy zamieścić informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

- 2 egz. projektu robót geologicznych sporządzonego zgodnie z wymogami art. 79 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach geologicznych.

Opłata:

  • Opłata skarbowa za dokonanie czynności urzędowej na wniosek (wniosek o zatwierdzenie projektu prac geologicznych) wynosi 10,00 zł, zgodnie z art. 1 ust. 1 lit a i częścią I pkt 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

  • Opłatę należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie Bank PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr konta:
    36 1240 2249 1111 0010 2899 3235

  • Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

  • W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

  • Inspektor Grażyna Kadrow

Wydział: Środowiska i Rolnictwa

Nr pokoju: 007

Nr telefonu: 82 5721510, 82 5723090 wew. 129

Godziny pracy: poniedziałek: 800-1600, wtorek-piątek 730-1530

Sposób załatwienia sprawy: decyzja

Tryb odwoławczy:

  • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Uwagi:

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze we wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne.