Karta Nr 14/WŚ

Usługa: Zezwolenie na zbieranie odpadów

Podstawa prawna:
 • art. 41, art. 43 ust. 1 (zbieranie odpadów) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21))
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

Procedura:

Zezwolenie wydaje się na wniosek zawierający:

 1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany,
 2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania (wraz z podaniem kodów); w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla środowiska, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów, (wraz z podaniem kodów),
 3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów,
 4. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów,
 5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania,
 6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom środowiska,
 7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie zbierania odpadów,
 8. opis czynności podejmowanych w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym działalność ta była prowadzona,
 9. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Do wniosku należy dołączyć:

 • decyzję środowiskową, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej,
 • tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów.
Opłata:
 • Opłatę skarbową od decyzji w kwocie 616 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie Bank PEKAO S.A. IO/Włodawa Nr konta:
  36 1240 2249 1111 0010 2899 3235
 • Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • W ciągu miesiąca.
 • W sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
 • Inspektor Grażyna Kadrow
Wydział: Środowiska i Rolnictwa
Nr pokoju: 007
Nr telefonu: 82 5721 510 wew. 129
Godziny pracy: poniedziałek: 800-1600, wtorek-piątek 730-1530
Sposób załatwienia sprawy: decyzja - zezwolenie
Tryb odwoławczy:
 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Uwagi:

 1. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów dla wszystkich przedsięwzięć i zdarzeń z wyjątkiem zezwoleń dla:
  • przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, które wydaje marszałek województwa, 
  • dla regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które wydaje marszałek województwa,
  • zezwoleń na zbieranie odpadów na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo geodezyjne lub kartograficzne, które wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.
 2. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
 3. Wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na zbieranie odpadów.
 4. Stronami postępowania w sprawie zezwolenia na zbieranie odpadów, nie są właściciele nieruchomości sąsiadujących z instalacją lub nieruchomością, na której będzie prowadzone zbieranie odpadów.
 5. Zezwolenia na zbieranie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, tj ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, stają się zezwoleniami na zbieranie odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21). 
 6. Zezwolenia na zbieranie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, tj ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r, poz. 21). 
 7. Starosta odmawia wydania zezwolenia na zbieranie odpadów, w przypadku gdy zamierzony sposób gospodarowania odpadami:
 • mógłby powodować zagrożenia życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,
 • jest niezgodny z planami gospodarki odpadami,
 • jest niezgodny z przepisami prawa miejscowego.