Karta Nr 16/WŚ

Usługa: Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi

Podstawa prawna:
Wymagane dokumenty
  • Wniosek o zgłoszeniu projektu robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi, w którym należy zamieścić informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane,
  • 2 egz. projektu robót geologicznych o zawartości spełniającej wymogi ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji, sporządzonego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje geologiczne.
Opłata:
  • Nie pobiera się.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
  • 30 dni
Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:
  • Inspektor Grażyna Kadrow
Wydział: Środowiska i Rolnictwa
Nr pokoju: 007
Nr telefonu: 82 5721510 wew. 129
Godziny pracy: poniedziałek: 800-1600, wtorek-piątek 730-1530
Sposób załatwienia sprawy:
Tryb odwoławczy:
  • W przypadku braku sprzeciwu przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.

    W przypadku zgłoszenia przez starostę sprzeciwu w formie decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Włodawskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Zgodnie z art.85 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981) rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

  • sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku,
  • projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.