Karta Nr 16/WŚ

Usługa: Zgłoszenie projektu prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła ziemi

Podstawa prawna: art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r, Prawo geologiczne i górnicze

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o zgłoszeniu projektu robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi, w którym należy zamieścić informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach której roboty te mają być wykonywane,

  • 2 egz. projektu robót geologicznych o zawartości spełniającej wymogi ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji, sporządzonego przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje geologiczne.

Opłata:

  • Nie pobiera się.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

  • 30 dni

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

  • Inspektor Grażyna Kadrow

Wydział: Środowiska i Rolnictwa

Nr pokoju: 007

Nr telefonu: 82 5721510, 82 5723090 wew. 129

Godziny pracy: poniedziałek: 800-1600, wtorek-piątek 730-1530

Sposób załatwienia sprawy: przyjęcie zgłoszenia

Tryb odwoławczy:

  • W przypadku braku sprzeciwu przepisy nie przewidują trybu odwoławczego.

    W przypadku zgłoszenia przez starostę sprzeciwu w formie decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Włodawskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Uwagi:

Zgodnie z art.85 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 163, poz. 981) rozpoczęcie robót geologicznych może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu robót geologicznych starosta, w drodze decyzji, nie zgłosi do niego sprzeciwu. Starosta może zgłosić sprzeciw, jeżeli:

  • sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku,

  • projekt robót geologicznych nie odpowiada wymaganiom prawa.

Zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i Górnicze należy przekazać organowi administracji geologicznej, któremu zgłoszono projekt robót geologicznych - 3 egzemplarze dokumentacji geologicznej w terminie do 6 miesięcy od dnia zakończenia prac.