Usługa: Udostępnianie danych o środowisku i jego ochronie

Podstawa prawna:

  • art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku

Procedura:

Udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko należy złożyć pisemny wniosek.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponują władze publiczne, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Opłata:

Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, oraz za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową. Wysokość opłat określają: art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisk oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy:

  • bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku

  • termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

Sposób załatwienia sprawy:
Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku.

W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w art. 17 ustawie o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.

Sprawę załatwia się i szczegółowych wyjaśnień udziela:

Inspektor Grażyna Kadrow

Wydział: Środowiska i Rolnictwa

Nr pokoju: 007

Nr telefonu:  82 5721 510, 82 5723090 wew. 129

Godziny pracy:  poniedziałek: 800-1600, wtorek-piątek 730-1530

Sposób załatwienia sprawy: udzielenie informacji bądź decyzja o odmowie udzielenia informacji

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie za pośrednictwem Starosty Włodawskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Uwagi:

Od podmiotu żądającego informacji o środowisku i jego ochronie nie wymaga się wykazania interesu prawnego lub faktycznego.