Drukuj


W celu ułatwienia i poprawy dostępności do usług Urzędu przygotowaliśmy dla Państwa karty,

w których zawarte są opisy oraz procedury związane z postępowaniem w sprawach administracyjnych.


Do kart zostały załączone niezbędne wnioski i oswiadczenia.

 

Możliwe jest zwracanie sie do Urzędu w formie elektronicznej przez skrzynke podawczą epuap. 

Na platformie ePUAP uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza Starostwa Powiatowego we Włodawie. W celu skorzystania ze skrzynki podawczej należy najpierw założyć konto na platformie ePUAP, a następnie po zalogowaniu się do Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP, można wysyłać dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem kwalifikowanym  bądż profilem zaufanym ePUAP na adres wewnętrzy skrzynki Starostwa Powiatowego we Włodawie:

/2o0p4vra51/SkrytkaESP

W celu skorzytania z ePUAP niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

*założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP (film instruktażowy)
*posiadanie profilu zaufanego ePUAP - użytkownik posiadający Profil Zaufany ma możliwość podpisywania pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej. W tym zakresie podpis elektroniczny potwierdzony danymi Profilu Zaufanego jest bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

Inne przydatne linki:

www.epuap.gov.pl
Instrukcja zakładania konta na e-PUAP

Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (dziennik ustaw z 16 marca 2010 nr 40 poz. 230) z dniem 17 czerwca 2010 wszystkie podmioty świadczące usługi publiczne są ustawowo zobowiązane do umożliwienia interesantom wnoszenia ich wniosków w formie dokumentów elektronicznych poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą podmiotu realizującego zadanie publiczne, założonej i wyposażonej w zestandaryzowane formularze elektroniczne na ePUAP.

Uwaga!!

Sprawy o:

Wydanie prawa jazdy,
Czasową rejestrację pojazdu,
Rejestrację pojazdu,
Wyrejestrowanie pojazdu.


Prosimy kierować na skrzynkę podawczą PWPW- link znajduje sie w zakładce "ESP Systemu Pojazd i kierowca" bądź bezpośrednio:

https://www.esp.pwpw.pl

Opis związany z usługą można odnaleść na stronie:

https://www.esp.pwpw.pl/Account/Help


 

Najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym we Włodawie obowiązujące od 25.05.2018 r.
Informujemy, że zgodnie z nowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych (ADO) w Starostwie Powiatowym we Włodawie jest Starosta Włodawski al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
kontakt: e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Inspektor Ochrony Danych
ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie Pana Radosława Kusaja.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:

· e-mail: radosłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

· lub telefonicznie: 82 561 13 02 lub +48 576 822 007


3. Przetwarzanie danych osobowych przez ADO w Starostwie Powiatowym we Włodawieodbywa się w ściśle określonych celach, zgodnie z prawem w jednej lub kliku poniżej opisanych sytuacjach:
a. w celu wypełnienia obowiązku prawnego;
b. o ile jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby fizycznej;
c. jeśli jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
d. za wyraźną zgodą danej osoby.

4. Mówiąc o danych osobowych w Starostwie Powiatowym we Włodawie, należy rozumieć wszystkie zgromadzone tam zasoby informacyjne zawierające ten rodzaj danych niezależnie od ich postaci: papierowej czy elektronicznej.

5. Czas przechowywania danych osobowych zależy od kategorii tych danych i wynosi od kliku do kilkudziesięciu lat i jest warunkowany przede wszystkim przepisami prawnymi.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym prawnie instytucjom lub organom państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, na ich wniosek.


7. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez ADO przysługują następujące prawa:
a. do dostępu do swoich danych;
b. do sprostowania swoich danych;
c. do usunięcia swoich danych;
d. do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
e. do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie nie wpływa na przetwarzanie, które było dokonywane wcześniej w związku ze zgodą, której udzieliłeś wcześniej;
g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. ADO nie przetwarza danych osobowych poza UE oraz nie przekazuje danych poza UE.

9. ADO chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.

Podstawa prawna UE:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Podstawa prawna PL:
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

http://orka.sejm.gov.pl/proc8.nsf/ustawy/2410_u.htm